Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disembody

Cách chia động từ disembody rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disembody ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISEMBODY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disembody disembodying disembodied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disembody disembody disembodies disembody disembody disembody
Hiện tại tiếp diễn am disembodying are disembodying is disembodying are disembodying are disembodying are disembodying
Quá khứ đơn disembodied disembodied disembodied disembodied disembodied disembodied
Quá khứ tiếp diễn was disembodying were disembodying was disembodying were disembodying were disembodying were disembodying
Hiện tại hoàn thành have disembodied have disembodied has disembodied have disembodied have disembodied have disembodied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disembodying have been disembodying has been disembodying have been disembodying have been disembodying have been disembodying
Quá khứ hoàn thành had disembodied had disembodied had disembodied had disembodied had disembodied had disembodied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disembodying had been disembodying had been disembodying had been disembodying had been disembodying had been disembodying
Tương Lai will disembody will disembody will disembody will disembody will disembody will disembody
TL Tiếp Diễn will be disembodying will be disembodying will be disembodying will be disembodying will be disembodying will be disembodying
Tương Lai hoàn thành will have disembodied will have disembodied will have disembodied will have disembodied will have disembodied will have disembodied
TL HT Tiếp Diễn will have been disembodying will have been disembodying will have been disembodying will have been disembodying will have been disembodying will have been disembodying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disembody would disembody would disembody would disembody would disembody would disembody
Conditional Perfect would have disembodied would have disembodied would have disembodied would have disembodied would have disembodied would have disembodied
Conditional Present Progressive would be disembodying would be disembodying would be disembodying would be disembodying would be disembodying would be disembodying
Conditional Perfect Progressive would have been disembodying would have been disembodying would have been disembodying would have been disembodying would have been disembodying would have been disembodying
Present Subjunctive disembody disembody disembody disembody disembody disembody
Past Subjunctive disembodied disembodied disembodied disembodied disembodied disembodied
Past Perfect Subjunctive had disembodied had disembodied had disembodied had disembodied had disembodied had disembodied
Imperative disembody Let′s disembody disembody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles in killeen.

Nên đọc
Close
Back to top button