Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rebuild

Cách chia động từ rebuild rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rebuild ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REBUILD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rebuild rebuilding rebuilt
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rebuild rebuild rebuilds rebuild rebuild rebuild
Hiện tại tiếp diễn am rebuilding are rebuilding is rebuilding are rebuilding are rebuilding are rebuilding
Quá khứ đơn rebuilt rebuilt rebuilt rebuilt rebuilt rebuilt
Quá khứ tiếp diễn was rebuilding were rebuilding was rebuilding were rebuilding were rebuilding were rebuilding
Hiện tại hoàn thành have rebuilt have rebuilt has rebuilt have rebuilt have rebuilt have rebuilt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rebuilding have been rebuilding has been rebuilding have been rebuilding have been rebuilding have been rebuilding
Quá khứ hoàn thành had rebuilt had rebuilt had rebuilt had rebuilt had rebuilt had rebuilt
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rebuilding had been rebuilding had been rebuilding had been rebuilding had been rebuilding had been rebuilding
Tương Lai will rebuild will rebuild will rebuild will rebuild will rebuild will rebuild
TL Tiếp Diễn will be rebuilding will be rebuilding will be rebuilding will be rebuilding will be rebuilding will be rebuilding
Tương Lai hoàn thành will have rebuilt will have rebuilt will have rebuilt will have rebuilt will have rebuilt will have rebuilt
TL HT Tiếp Diễn will have been rebuilding will have been rebuilding will have been rebuilding will have been rebuilding will have been rebuilding will have been rebuilding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rebuild would rebuild would rebuild would rebuild would rebuild would rebuild
Conditional Perfect would have rebuilt would have rebuilt would have rebuilt would have rebuilt would have rebuilt would have rebuilt
Conditional Present Progressive would be rebuilding would be rebuilding would be rebuilding would be rebuilding would be rebuilding would be rebuilding
Conditional Perfect Progressive would have been rebuilding would have been rebuilding would have been rebuilding would have been rebuilding would have been rebuilding would have been rebuilding
Present Subjunctive rebuild rebuild rebuild rebuild rebuild rebuild
Past Subjunctive rebuilt rebuilt rebuilt rebuilt rebuilt rebuilt
Past Perfect Subjunctive had rebuilt had rebuilt had rebuilt had rebuilt had rebuilt had rebuilt
Imperative rebuild Let′s rebuild rebuild

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button