Disinfect

Cách chia động từ disinfect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disinfect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISINFECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disinfect disinfecting disinfected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disinfect disinfect disinfects disinfect disinfect disinfect
Hiện tại tiếp diễn am disinfecting are disinfecting is disinfecting are disinfecting are disinfecting are disinfecting
Quá khứ đơn disinfected disinfected disinfected disinfected disinfected disinfected
Quá khứ tiếp diễn was disinfecting were disinfecting was disinfecting were disinfecting were disinfecting were disinfecting
Hiện tại hoàn thành have disinfected have disinfected has disinfected have disinfected have disinfected have disinfected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disinfecting have been disinfecting has been disinfecting have been disinfecting have been disinfecting have been disinfecting
Quá khứ hoàn thành had disinfected had disinfected had disinfected had disinfected had disinfected had disinfected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disinfecting had been disinfecting had been disinfecting had been disinfecting had been disinfecting had been disinfecting
Tương Lai will disinfect will disinfect will disinfect will disinfect will disinfect will disinfect
TL Tiếp Diễn will be disinfecting will be disinfecting will be disinfecting will be disinfecting will be disinfecting will be disinfecting
Tương Lai hoàn thành will have disinfected will have disinfected will have disinfected will have disinfected will have disinfected will have disinfected
TL HT Tiếp Diễn will have been disinfecting will have been disinfecting will have been disinfecting will have been disinfecting will have been disinfecting will have been disinfecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disinfect would disinfect would disinfect would disinfect would disinfect would disinfect
Conditional Perfect would have disinfected would have disinfected would have disinfected would have disinfected would have disinfected would have disinfected
Conditional Present Progressive would be disinfecting would be disinfecting would be disinfecting would be disinfecting would be disinfecting would be disinfecting
Conditional Perfect Progressive would have been disinfecting would have been disinfecting would have been disinfecting would have been disinfecting would have been disinfecting would have been disinfecting
Present Subjunctive disinfect disinfect disinfect disinfect disinfect disinfect
Past Subjunctive disinfected disinfected disinfected disinfected disinfected disinfected
Past Perfect Subjunctive had disinfected had disinfected had disinfected had disinfected had disinfected had disinfected
Imperative disinfect Let′s disinfect disinfect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button