Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dispatch

Cách chia động từ dispatch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dispatch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISPATCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dispatch dispatching dispatched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dispatch dispatch dispatches dispatch dispatch dispatch
Hiện tại tiếp diễn am dispatching are dispatching is dispatching are dispatching are dispatching are dispatching
Quá khứ đơn dispatched dispatched dispatched dispatched dispatched dispatched
Quá khứ tiếp diễn was dispatching were dispatching was dispatching were dispatching were dispatching were dispatching
Hiện tại hoàn thành have dispatched have dispatched has dispatched have dispatched have dispatched have dispatched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dispatching have been dispatching has been dispatching have been dispatching have been dispatching have been dispatching
Quá khứ hoàn thành had dispatched had dispatched had dispatched had dispatched had dispatched had dispatched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dispatching had been dispatching had been dispatching had been dispatching had been dispatching had been dispatching
Tương Lai will dispatch will dispatch will dispatch will dispatch will dispatch will dispatch
TL Tiếp Diễn will be dispatching will be dispatching will be dispatching will be dispatching will be dispatching will be dispatching
Tương Lai hoàn thành will have dispatched will have dispatched will have dispatched will have dispatched will have dispatched will have dispatched
TL HT Tiếp Diễn will have been dispatching will have been dispatching will have been dispatching will have been dispatching will have been dispatching will have been dispatching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dispatch would dispatch would dispatch would dispatch would dispatch would dispatch
Conditional Perfect would have dispatched would have dispatched would have dispatched would have dispatched would have dispatched would have dispatched
Conditional Present Progressive would be dispatching would be dispatching would be dispatching would be dispatching would be dispatching would be dispatching
Conditional Perfect Progressive would have been dispatching would have been dispatching would have been dispatching would have been dispatching would have been dispatching would have been dispatching
Present Subjunctive dispatch dispatch dispatch dispatch dispatch dispatch
Past Subjunctive dispatched dispatched dispatched dispatched dispatched dispatched
Past Perfect Subjunctive had dispatched had dispatched had dispatched had dispatched had dispatched had dispatched
Imperative dispatch Let′s dispatch dispatch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button