Wound

wound

Cách chia động từ wound rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wound ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WOUND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wound wounding wounded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wound wound wounds wound wound wound
Hiện tại tiếp diễn am wounding are wounding is wounding are wounding are wounding are wounding
Quá khứ đơn wounded wounded wounded wounded wounded wounded
Quá khứ tiếp diễn was wounding were wounding was wounding were wounding were wounding were wounding
Hiện tại hoàn thành have wounded have wounded has wounded have wounded have wounded have wounded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wounding have been wounding has been wounding have been wounding have been wounding have been wounding
Quá khứ hoàn thành had wounded had wounded had wounded had wounded had wounded had wounded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wounding had been wounding had been wounding had been wounding had been wounding had been wounding
Tương Lai will wound will wound will wound will wound will wound will wound
TL Tiếp Diễn will be wounding will be wounding will be wounding will be wounding will be wounding will be wounding
Tương Lai hoàn thành will have wounded will have wounded will have wounded will have wounded will have wounded will have wounded
TL HT Tiếp Diễn will have been wounding will have been wounding will have been wounding will have been wounding will have been wounding will have been wounding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wound would wound would wound would wound would wound would wound
Conditional Perfect would have wounded would have wounded would have wounded would have wounded would have wounded would have wounded
Conditional Present Progressive would be wounding would be wounding would be wounding would be wounding would be wounding would be wounding
Conditional Perfect Progressive would have been wounding would have been wounding would have been wounding would have been wounding would have been wounding would have been wounding
Present Subjunctive wound wound wound wound wound wound
Past Subjunctive wounded wounded wounded wounded wounded wounded
Past Perfect Subjunctive had wounded had wounded had wounded had wounded had wounded had wounded
Imperative wound Let′s wound wound

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. xoxo dating apps.

Back to top button