Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Disseminate

Cách chia động từ disseminate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disseminate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISSEMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disseminate disseminating disseminated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disseminate disseminate disseminates disseminate disseminate disseminate
Hiện tại tiếp diễn am disseminating are disseminating is disseminating are disseminating are disseminating are disseminating
Quá khứ đơn disseminated disseminated disseminated disseminated disseminated disseminated
Quá khứ tiếp diễn was disseminating were disseminating was disseminating were disseminating were disseminating were disseminating
Hiện tại hoàn thành have disseminated have disseminated has disseminated have disseminated have disseminated have disseminated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disseminating have been disseminating has been disseminating have been disseminating have been disseminating have been disseminating
Quá khứ hoàn thành had disseminated had disseminated had disseminated had disseminated had disseminated had disseminated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disseminating had been disseminating had been disseminating had been disseminating had been disseminating had been disseminating
Tương Lai will disseminate will disseminate will disseminate will disseminate will disseminate will disseminate
TL Tiếp Diễn will be disseminating will be disseminating will be disseminating will be disseminating will be disseminating will be disseminating
Tương Lai hoàn thành will have disseminated will have disseminated will have disseminated will have disseminated will have disseminated will have disseminated
TL HT Tiếp Diễn will have been disseminating will have been disseminating will have been disseminating will have been disseminating will have been disseminating will have been disseminating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disseminate would disseminate would disseminate would disseminate would disseminate would disseminate
Conditional Perfect would have disseminated would have disseminated would have disseminated would have disseminated would have disseminated would have disseminated
Conditional Present Progressive would be disseminating would be disseminating would be disseminating would be disseminating would be disseminating would be disseminating
Conditional Perfect Progressive would have been disseminating would have been disseminating would have been disseminating would have been disseminating would have been disseminating would have been disseminating
Present Subjunctive disseminate disseminate disseminate disseminate disseminate disseminate
Past Subjunctive disseminated disseminated disseminated disseminated disseminated disseminated
Past Perfect Subjunctive had disseminated had disseminated had disseminated had disseminated had disseminated had disseminated
Imperative disseminate Let′s disseminate disseminate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button