Toss

Cách chia động từ toss rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ toss ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TOSS

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to toss tossing tossed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn toss toss tosses toss toss toss
Hiện tại tiếp diễn am tossing are tossing is tossing are tossing are tossing are tossing
Quá khứ đơn tossed tossed tossed tossed tossed tossed
Quá khứ tiếp diễn was tossing were tossing was tossing were tossing were tossing were tossing
Hiện tại hoàn thành have tossed have tossed has tossed have tossed have tossed have tossed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been tossing have been tossing has been tossing have been tossing have been tossing have been tossing
Quá khứ hoàn thành had tossed had tossed had tossed had tossed had tossed had tossed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been tossing had been tossing had been tossing had been tossing had been tossing had been tossing
Tương Lai will toss will toss will toss will toss will toss will toss
TL Tiếp Diễn will be tossing will be tossing will be tossing will be tossing will be tossing will be tossing
Tương Lai hoàn thành will have tossed will have tossed will have tossed will have tossed will have tossed will have tossed
TL HT Tiếp Diễn will have been tossing will have been tossing will have been tossing will have been tossing will have been tossing will have been tossing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would toss would toss would toss would toss would toss would toss
Conditional Perfect would have tossed would have tossed would have tossed would have tossed would have tossed would have tossed
Conditional Present Progressive would be tossing would be tossing would be tossing would be tossing would be tossing would be tossing
Conditional Perfect Progressive would have been tossing would have been tossing would have been tossing would have been tossing would have been tossing would have been tossing
Present Subjunctive toss toss toss toss toss toss
Past Subjunctive tossed tossed tossed tossed tossed tossed
Past Perfect Subjunctive had tossed had tossed had tossed had tossed had tossed had tossed
Imperative toss Let′s toss toss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. live stream dating app.

Nên đọc
Close
Back to top button