Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dissuade

Cách chia động từ dissuade rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dissuade ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISSUADE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dissuade dissuading dissuaded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dissuade dissuade dissuades dissuade dissuade dissuade
Hiện tại tiếp diễn am dissuading are dissuading is dissuading are dissuading are dissuading are dissuading
Quá khứ đơn dissuaded dissuaded dissuaded dissuaded dissuaded dissuaded
Quá khứ tiếp diễn was dissuading were dissuading was dissuading were dissuading were dissuading were dissuading
Hiện tại hoàn thành have dissuaded have dissuaded has dissuaded have dissuaded have dissuaded have dissuaded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dissuading have been dissuading has been dissuading have been dissuading have been dissuading have been dissuading
Quá khứ hoàn thành had dissuaded had dissuaded had dissuaded had dissuaded had dissuaded had dissuaded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dissuading had been dissuading had been dissuading had been dissuading had been dissuading had been dissuading
Tương Lai will dissuade will dissuade will dissuade will dissuade will dissuade will dissuade
TL Tiếp Diễn will be dissuading will be dissuading will be dissuading will be dissuading will be dissuading will be dissuading
Tương Lai hoàn thành will have dissuaded will have dissuaded will have dissuaded will have dissuaded will have dissuaded will have dissuaded
TL HT Tiếp Diễn will have been dissuading will have been dissuading will have been dissuading will have been dissuading will have been dissuading will have been dissuading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dissuade would dissuade would dissuade would dissuade would dissuade would dissuade
Conditional Perfect would have dissuaded would have dissuaded would have dissuaded would have dissuaded would have dissuaded would have dissuaded
Conditional Present Progressive would be dissuading would be dissuading would be dissuading would be dissuading would be dissuading would be dissuading
Conditional Perfect Progressive would have been dissuading would have been dissuading would have been dissuading would have been dissuading would have been dissuading would have been dissuading
Present Subjunctive dissuade dissuade dissuade dissuade dissuade dissuade
Past Subjunctive dissuaded dissuaded dissuaded dissuaded dissuaded dissuaded
Past Perfect Subjunctive had dissuaded had dissuaded had dissuaded had dissuaded had dissuaded had dissuaded
Imperative dissuade Let′s dissuade dissuade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. australian christian dating sites free.

Nên đọc
Close
Back to top button