Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Make

Cách chia động từ make rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ make ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to make making made
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn make make makes make make make
Hiện tại tiếp diễn am making are making is making are making are making are making
Quá khứ đơn made made made made made made
Quá khứ tiếp diễn was making were making was making were making were making were making
Hiện tại hoàn thành have made have made has made have made have made have made
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been making have been making has been making have been making have been making have been making
Quá khứ hoàn thành had made had made had made had made had made had made
QK hoàn thành Tiếp diễn had been making had been making had been making had been making had been making had been making
Tương Lai will make will make will make will make will make will make
TL Tiếp Diễn will be making will be making will be making will be making will be making will be making
Tương Lai hoàn thành will have made will have made will have made will have made will have made will have made
TL HT Tiếp Diễn will have been making will have been making will have been making will have been making will have been making will have been making
Điều Kiện Cách Hiện Tại would make would make would make would make would make would make
Conditional Perfect would have made would have made would have made would have made would have made would have made
Conditional Present Progressive would be making would be making would be making would be making would be making would be making
Conditional Perfect Progressive would have been making would have been making would have been making would have been making would have been making would have been making
Present Subjunctive make make make make make make
Past Subjunctive made made made made made made
Past Perfect Subjunctive had made had made had made had made had made had made
Imperative make Let′s make make

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button