Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Earth

Cách chia động từ earth rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ earth ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EARTH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to earth earthing earthed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn earth earth earths earth earth earth
Hiện tại tiếp diễn am earthing are earthing is earthing are earthing are earthing are earthing
Quá khứ đơn earthed earthed earthed earthed earthed earthed
Quá khứ tiếp diễn was earthing were earthing was earthing were earthing were earthing were earthing
Hiện tại hoàn thành have earthed have earthed has earthed have earthed have earthed have earthed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been earthing have been earthing has been earthing have been earthing have been earthing have been earthing
Quá khứ hoàn thành had earthed had earthed had earthed had earthed had earthed had earthed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been earthing had been earthing had been earthing had been earthing had been earthing had been earthing
Tương Lai will earth will earth will earth will earth will earth will earth
TL Tiếp Diễn will be earthing will be earthing will be earthing will be earthing will be earthing will be earthing
Tương Lai hoàn thành will have earthed will have earthed will have earthed will have earthed will have earthed will have earthed
TL HT Tiếp Diễn will have been earthing will have been earthing will have been earthing will have been earthing will have been earthing will have been earthing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would earth would earth would earth would earth would earth would earth
Conditional Perfect would have earthed would have earthed would have earthed would have earthed would have earthed would have earthed
Conditional Present Progressive would be earthing would be earthing would be earthing would be earthing would be earthing would be earthing
Conditional Perfect Progressive would have been earthing would have been earthing would have been earthing would have been earthing would have been earthing would have been earthing
Present Subjunctive earth earth earth earth earth earth
Past Subjunctive earthed earthed earthed earthed earthed earthed
Past Perfect Subjunctive had earthed had earthed had earthed had earthed had earthed had earthed
Imperative earth Let′s earth earth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button