Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Water

Cách chia động từ water rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ water ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WATER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to water watering watered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn water water waters water water water
Hiện tại tiếp diễn am watering are watering is watering are watering are watering are watering
Quá khứ đơn watered watered watered watered watered watered
Quá khứ tiếp diễn was watering were watering was watering were watering were watering were watering
Hiện tại hoàn thành have watered have watered has watered have watered have watered have watered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been watering have been watering has been watering have been watering have been watering have been watering
Quá khứ hoàn thành had watered had watered had watered had watered had watered had watered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been watering had been watering had been watering had been watering had been watering had been watering
Tương Lai will water will water will water will water will water will water
TL Tiếp Diễn will be watering will be watering will be watering will be watering will be watering will be watering
Tương Lai hoàn thành will have watered will have watered will have watered will have watered will have watered will have watered
TL HT Tiếp Diễn will have been watering will have been watering will have been watering will have been watering will have been watering will have been watering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would water would water would water would water would water would water
Conditional Perfect would have watered would have watered would have watered would have watered would have watered would have watered
Conditional Present Progressive would be watering would be watering would be watering would be watering would be watering would be watering
Conditional Perfect Progressive would have been watering would have been watering would have been watering would have been watering would have been watering would have been watering
Present Subjunctive water water water water water water
Past Subjunctive watered watered watered watered watered watered
Past Perfect Subjunctive had watered had watered had watered had watered had watered had watered
Imperative water Let′s water water

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button