Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ease

Cách chia động từ ease rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ease ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EASE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ease easing eased
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ease ease eases ease ease ease
Hiện tại tiếp diễn am easing are easing is easing are easing are easing are easing
Quá khứ đơn eased eased eased eased eased eased
Quá khứ tiếp diễn was easing were easing was easing were easing were easing were easing
Hiện tại hoàn thành have eased have eased has eased have eased have eased have eased
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been easing have been easing has been easing have been easing have been easing have been easing
Quá khứ hoàn thành had eased had eased had eased had eased had eased had eased
QK hoàn thành Tiếp diễn had been easing had been easing had been easing had been easing had been easing had been easing
Tương Lai will ease will ease will ease will ease will ease will ease
TL Tiếp Diễn will be easing will be easing will be easing will be easing will be easing will be easing
Tương Lai hoàn thành will have eased will have eased will have eased will have eased will have eased will have eased
TL HT Tiếp Diễn will have been easing will have been easing will have been easing will have been easing will have been easing will have been easing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ease would ease would ease would ease would ease would ease
Conditional Perfect would have eased would have eased would have eased would have eased would have eased would have eased
Conditional Present Progressive would be easing would be easing would be easing would be easing would be easing would be easing
Conditional Perfect Progressive would have been easing would have been easing would have been easing would have been easing would have been easing would have been easing
Present Subjunctive ease ease ease ease ease ease
Past Subjunctive eased eased eased eased eased eased
Past Perfect Subjunctive had eased had eased had eased had eased had eased had eased
Imperative ease Let′s ease ease

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button