Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Repair

Cách chia động từ repair rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ repair ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPAIR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to repair repairing repaired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn repair repair repairs repair repair repair
Hiện tại tiếp diễn am repairing are repairing is repairing are repairing are repairing are repairing
Quá khứ đơn repaired repaired repaired repaired repaired repaired
Quá khứ tiếp diễn was repairing were repairing was repairing were repairing were repairing were repairing
Hiện tại hoàn thành have repaired have repaired has repaired have repaired have repaired have repaired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been repairing have been repairing has been repairing have been repairing have been repairing have been repairing
Quá khứ hoàn thành had repaired had repaired had repaired had repaired had repaired had repaired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been repairing had been repairing had been repairing had been repairing had been repairing had been repairing
Tương Lai will repair will repair will repair will repair will repair will repair
TL Tiếp Diễn will be repairing will be repairing will be repairing will be repairing will be repairing will be repairing
Tương Lai hoàn thành will have repaired will have repaired will have repaired will have repaired will have repaired will have repaired
TL HT Tiếp Diễn will have been repairing will have been repairing will have been repairing will have been repairing will have been repairing will have been repairing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would repair would repair would repair would repair would repair would repair
Conditional Perfect would have repaired would have repaired would have repaired would have repaired would have repaired would have repaired
Conditional Present Progressive would be repairing would be repairing would be repairing would be repairing would be repairing would be repairing
Conditional Perfect Progressive would have been repairing would have been repairing would have been repairing would have been repairing would have been repairing would have been repairing
Present Subjunctive repair repair repair repair repair repair
Past Subjunctive repaired repaired repaired repaired repaired repaired
Past Perfect Subjunctive had repaired had repaired had repaired had repaired had repaired had repaired
Imperative repair Let′s repair repair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button