Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Emancipate

Cách chia động từ emancipate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ emancipate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EMANCIPATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to emancipate emancipating emancipated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn emancipate emancipate emancipates emancipate emancipate emancipate
Hiện tại tiếp diễn am emancipating are emancipating is emancipating are emancipating are emancipating are emancipating
Quá khứ đơn emancipated emancipated emancipated emancipated emancipated emancipated
Quá khứ tiếp diễn was emancipating were emancipating was emancipating were emancipating were emancipating were emancipating
Hiện tại hoàn thành have emancipated have emancipated has emancipated have emancipated have emancipated have emancipated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been emancipating have been emancipating has been emancipating have been emancipating have been emancipating have been emancipating
Quá khứ hoàn thành had emancipated had emancipated had emancipated had emancipated had emancipated had emancipated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been emancipating had been emancipating had been emancipating had been emancipating had been emancipating had been emancipating
Tương Lai will emancipate will emancipate will emancipate will emancipate will emancipate will emancipate
TL Tiếp Diễn will be emancipating will be emancipating will be emancipating will be emancipating will be emancipating will be emancipating
Tương Lai hoàn thành will have emancipated will have emancipated will have emancipated will have emancipated will have emancipated will have emancipated
TL HT Tiếp Diễn will have been emancipating will have been emancipating will have been emancipating will have been emancipating will have been emancipating will have been emancipating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would emancipate would emancipate would emancipate would emancipate would emancipate would emancipate
Conditional Perfect would have emancipated would have emancipated would have emancipated would have emancipated would have emancipated would have emancipated
Conditional Present Progressive would be emancipating would be emancipating would be emancipating would be emancipating would be emancipating would be emancipating
Conditional Perfect Progressive would have been emancipating would have been emancipating would have been emancipating would have been emancipating would have been emancipating would have been emancipating
Present Subjunctive emancipate emancipate emancipate emancipate emancipate emancipate
Past Subjunctive emancipated emancipated emancipated emancipated emancipated emancipated
Past Perfect Subjunctive had emancipated had emancipated had emancipated had emancipated had emancipated had emancipated
Imperative emancipate Let′s emancipate emancipate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button