Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rend

Cách chia động từ rend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rend rending rended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rend rend rends rend rend rend
Hiện tại tiếp diễn am rending are rending is rending are rending are rending are rending
Quá khứ đơn rended rended rended rended rended rended
Quá khứ tiếp diễn was rending were rending was rending were rending were rending were rending
Hiện tại hoàn thành have rended have rended has rended have rended have rended have rended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rending have been rending has been rending have been rending have been rending have been rending
Quá khứ hoàn thành had rended had rended had rended had rended had rended had rended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rending had been rending had been rending had been rending had been rending had been rending
Tương Lai will rend will rend will rend will rend will rend will rend
TL Tiếp Diễn will be rending will be rending will be rending will be rending will be rending will be rending
Tương Lai hoàn thành will have rended will have rended will have rended will have rended will have rended will have rended
TL HT Tiếp Diễn will have been rending will have been rending will have been rending will have been rending will have been rending will have been rending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rend would rend would rend would rend would rend would rend
Conditional Perfect would have rended would have rended would have rended would have rended would have rended would have rended
Conditional Present Progressive would be rending would be rending would be rending would be rending would be rending would be rending
Conditional Perfect Progressive would have been rending would have been rending would have been rending would have been rending would have been rending would have been rending
Present Subjunctive rend rend rend rend rend rend
Past Subjunctive rended rended rended rended rended rended
Past Perfect Subjunctive had rended had rended had rended had rended had rended had rended
Imperative rend Let′s rend rend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. sheridan single wives.

Nên đọc
Close
Back to top button