Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Enable

Cách chia động từ enable rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ enable ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENABLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to enable enabling enabled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn enable enable enables enable enable enable
Hiện tại tiếp diễn am enabling are enabling is enabling are enabling are enabling are enabling
Quá khứ đơn enabled enabled enabled enabled enabled enabled
Quá khứ tiếp diễn was enabling were enabling was enabling were enabling were enabling were enabling
Hiện tại hoàn thành have enabled have enabled has enabled have enabled have enabled have enabled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been enabling have been enabling has been enabling have been enabling have been enabling have been enabling
Quá khứ hoàn thành had enabled had enabled had enabled had enabled had enabled had enabled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been enabling had been enabling had been enabling had been enabling had been enabling had been enabling
Tương Lai will enable will enable will enable will enable will enable will enable
TL Tiếp Diễn will be enabling will be enabling will be enabling will be enabling will be enabling will be enabling
Tương Lai hoàn thành will have enabled will have enabled will have enabled will have enabled will have enabled will have enabled
TL HT Tiếp Diễn will have been enabling will have been enabling will have been enabling will have been enabling will have been enabling will have been enabling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would enable would enable would enable would enable would enable would enable
Conditional Perfect would have enabled would have enabled would have enabled would have enabled would have enabled would have enabled
Conditional Present Progressive would be enabling would be enabling would be enabling would be enabling would be enabling would be enabling
Conditional Perfect Progressive would have been enabling would have been enabling would have been enabling would have been enabling would have been enabling would have been enabling
Present Subjunctive enable enable enable enable enable enable
Past Subjunctive enabled enabled enabled enabled enabled enabled
Past Perfect Subjunctive had enabled had enabled had enabled had enabled had enabled had enabled
Imperative enable Let′s enable enable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/craigslist-hook-up/.

Nên đọc
Close
Back to top button