Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Narrow

Cách chia động từ narrow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ narrow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NARROW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to narrow narrowing narrowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn narrow narrow narrows narrow narrow narrow
Hiện tại tiếp diễn am narrowing are narrowing is narrowing are narrowing are narrowing are narrowing
Quá khứ đơn narrowed narrowed narrowed narrowed narrowed narrowed
Quá khứ tiếp diễn was narrowing were narrowing was narrowing were narrowing were narrowing were narrowing
Hiện tại hoàn thành have narrowed have narrowed has narrowed have narrowed have narrowed have narrowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been narrowing have been narrowing has been narrowing have been narrowing have been narrowing have been narrowing
Quá khứ hoàn thành had narrowed had narrowed had narrowed had narrowed had narrowed had narrowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been narrowing had been narrowing had been narrowing had been narrowing had been narrowing had been narrowing
Tương Lai will narrow will narrow will narrow will narrow will narrow will narrow
TL Tiếp Diễn will be narrowing will be narrowing will be narrowing will be narrowing will be narrowing will be narrowing
Tương Lai hoàn thành will have narrowed will have narrowed will have narrowed will have narrowed will have narrowed will have narrowed
TL HT Tiếp Diễn will have been narrowing will have been narrowing will have been narrowing will have been narrowing will have been narrowing will have been narrowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would narrow would narrow would narrow would narrow would narrow would narrow
Conditional Perfect would have narrowed would have narrowed would have narrowed would have narrowed would have narrowed would have narrowed
Conditional Present Progressive would be narrowing would be narrowing would be narrowing would be narrowing would be narrowing would be narrowing
Conditional Perfect Progressive would have been narrowing would have been narrowing would have been narrowing would have been narrowing would have been narrowing would have been narrowing
Present Subjunctive narrow narrow narrow narrow narrow narrow
Past Subjunctive narrowed narrowed narrowed narrowed narrowed narrowed
Past Perfect Subjunctive had narrowed had narrowed had narrowed had narrowed had narrowed had narrowed
Imperative narrow Let′s narrow narrow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button