Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Encode

Cách chia động từ encode rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ encode ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENCODE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to encode encoding encoded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn encode encode encodes encode encode encode
Hiện tại tiếp diễn am encoding are encoding is encoding are encoding are encoding are encoding
Quá khứ đơn encoded encoded encoded encoded encoded encoded
Quá khứ tiếp diễn was encoding were encoding was encoding were encoding were encoding were encoding
Hiện tại hoàn thành have encoded have encoded has encoded have encoded have encoded have encoded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been encoding have been encoding has been encoding have been encoding have been encoding have been encoding
Quá khứ hoàn thành had encoded had encoded had encoded had encoded had encoded had encoded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been encoding had been encoding had been encoding had been encoding had been encoding had been encoding
Tương Lai will encode will encode will encode will encode will encode will encode
TL Tiếp Diễn will be encoding will be encoding will be encoding will be encoding will be encoding will be encoding
Tương Lai hoàn thành will have encoded will have encoded will have encoded will have encoded will have encoded will have encoded
TL HT Tiếp Diễn will have been encoding will have been encoding will have been encoding will have been encoding will have been encoding will have been encoding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would encode would encode would encode would encode would encode would encode
Conditional Perfect would have encoded would have encoded would have encoded would have encoded would have encoded would have encoded
Conditional Present Progressive would be encoding would be encoding would be encoding would be encoding would be encoding would be encoding
Conditional Perfect Progressive would have been encoding would have been encoding would have been encoding would have been encoding would have been encoding would have been encoding
Present Subjunctive encode encode encode encode encode encode
Past Subjunctive encoded encoded encoded encoded encoded encoded
Past Perfect Subjunctive had encoded had encoded had encoded had encoded had encoded had encoded
Imperative encode Let′s encode encode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is ariana grande dating.

Nên đọc
Close
Back to top button