Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Pump

Cách chia động từ pump rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pump ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PUMP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pump pumping pumped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pump pump pumps pump pump pump
Hiện tại tiếp diễn am pumping are pumping is pumping are pumping are pumping are pumping
Quá khứ đơn pumped pumped pumped pumped pumped pumped
Quá khứ tiếp diễn was pumping were pumping was pumping were pumping were pumping were pumping
Hiện tại hoàn thành have pumped have pumped has pumped have pumped have pumped have pumped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pumping have been pumping has been pumping have been pumping have been pumping have been pumping
Quá khứ hoàn thành had pumped had pumped had pumped had pumped had pumped had pumped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pumping had been pumping had been pumping had been pumping had been pumping had been pumping
Tương Lai will pump will pump will pump will pump will pump will pump
TL Tiếp Diễn will be pumping will be pumping will be pumping will be pumping will be pumping will be pumping
Tương Lai hoàn thành will have pumped will have pumped will have pumped will have pumped will have pumped will have pumped
TL HT Tiếp Diễn will have been pumping will have been pumping will have been pumping will have been pumping will have been pumping will have been pumping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pump would pump would pump would pump would pump would pump
Conditional Perfect would have pumped would have pumped would have pumped would have pumped would have pumped would have pumped
Conditional Present Progressive would be pumping would be pumping would be pumping would be pumping would be pumping would be pumping
Conditional Perfect Progressive would have been pumping would have been pumping would have been pumping would have been pumping would have been pumping would have been pumping
Present Subjunctive pump pump pump pump pump pump
Past Subjunctive pumped pumped pumped pumped pumped pumped
Past Perfect Subjunctive had pumped had pumped had pumped had pumped had pumped had pumped
Imperative pump Let′s pump pump

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button