Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Encourage

Cách chia động từ encourage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ encourage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENCOURAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to encourage encouraging encouraged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn encourage encourage encourages encourage encourage encourage
Hiện tại tiếp diễn am encouraging are encouraging is encouraging are encouraging are encouraging are encouraging
Quá khứ đơn encouraged encouraged encouraged encouraged encouraged encouraged
Quá khứ tiếp diễn was encouraging were encouraging was encouraging were encouraging were encouraging were encouraging
Hiện tại hoàn thành have encouraged have encouraged has encouraged have encouraged have encouraged have encouraged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been encouraging have been encouraging has been encouraging have been encouraging have been encouraging have been encouraging
Quá khứ hoàn thành had encouraged had encouraged had encouraged had encouraged had encouraged had encouraged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been encouraging had been encouraging had been encouraging had been encouraging had been encouraging had been encouraging
Tương Lai will encourage will encourage will encourage will encourage will encourage will encourage
TL Tiếp Diễn will be encouraging will be encouraging will be encouraging will be encouraging will be encouraging will be encouraging
Tương Lai hoàn thành will have encouraged will have encouraged will have encouraged will have encouraged will have encouraged will have encouraged
TL HT Tiếp Diễn will have been encouraging will have been encouraging will have been encouraging will have been encouraging will have been encouraging will have been encouraging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would encourage would encourage would encourage would encourage would encourage would encourage
Conditional Perfect would have encouraged would have encouraged would have encouraged would have encouraged would have encouraged would have encouraged
Conditional Present Progressive would be encouraging would be encouraging would be encouraging would be encouraging would be encouraging would be encouraging
Conditional Perfect Progressive would have been encouraging would have been encouraging would have been encouraging would have been encouraging would have been encouraging would have been encouraging
Present Subjunctive encourage encourage encourage encourage encourage encourage
Past Subjunctive encouraged encouraged encouraged encouraged encouraged encouraged
Past Perfect Subjunctive had encouraged had encouraged had encouraged had encouraged had encouraged had encouraged
Imperative encourage Let′s encourage encourage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating an older lady.

Nên đọc
Close
Back to top button