Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Expatriate

Cách chia động từ expatriate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ expatriate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXPATRIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to expatriate expatriating expatriated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn expatriate expatriate expatriates expatriate expatriate expatriate
Hiện tại tiếp diễn am expatriating are expatriating is expatriating are expatriating are expatriating are expatriating
Quá khứ đơn expatriated expatriated expatriated expatriated expatriated expatriated
Quá khứ tiếp diễn was expatriating were expatriating was expatriating were expatriating were expatriating were expatriating
Hiện tại hoàn thành have expatriated have expatriated has expatriated have expatriated have expatriated have expatriated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been expatriating have been expatriating has been expatriating have been expatriating have been expatriating have been expatriating
Quá khứ hoàn thành had expatriated had expatriated had expatriated had expatriated had expatriated had expatriated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been expatriating had been expatriating had been expatriating had been expatriating had been expatriating had been expatriating
Tương Lai will expatriate will expatriate will expatriate will expatriate will expatriate will expatriate
TL Tiếp Diễn will be expatriating will be expatriating will be expatriating will be expatriating will be expatriating will be expatriating
Tương Lai hoàn thành will have expatriated will have expatriated will have expatriated will have expatriated will have expatriated will have expatriated
TL HT Tiếp Diễn will have been expatriating will have been expatriating will have been expatriating will have been expatriating will have been expatriating will have been expatriating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would expatriate would expatriate would expatriate would expatriate would expatriate would expatriate
Conditional Perfect would have expatriated would have expatriated would have expatriated would have expatriated would have expatriated would have expatriated
Conditional Present Progressive would be expatriating would be expatriating would be expatriating would be expatriating would be expatriating would be expatriating
Conditional Perfect Progressive would have been expatriating would have been expatriating would have been expatriating would have been expatriating would have been expatriating would have been expatriating
Present Subjunctive expatriate expatriate expatriate expatriate expatriate expatriate
Past Subjunctive expatriated expatriated expatriated expatriated expatriated expatriated
Past Perfect Subjunctive had expatriated had expatriated had expatriated had expatriated had expatriated had expatriated
Imperative expatriate Let′s expatriate expatriate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button