Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Claim

Cách chia động từ claim rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ claim ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLAIM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to claim claiming claimed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn claim claim claims claim claim claim
Hiện tại tiếp diễn am claiming are claiming is claiming are claiming are claiming are claiming
Quá khứ đơn claimed claimed claimed claimed claimed claimed
Quá khứ tiếp diễn was claiming were claiming was claiming were claiming were claiming were claiming
Hiện tại hoàn thành have claimed have claimed has claimed have claimed have claimed have claimed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been claiming have been claiming has been claiming have been claiming have been claiming have been claiming
Quá khứ hoàn thành had claimed had claimed had claimed had claimed had claimed had claimed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been claiming had been claiming had been claiming had been claiming had been claiming had been claiming
Tương Lai will claim will claim will claim will claim will claim will claim
TL Tiếp Diễn will be claiming will be claiming will be claiming will be claiming will be claiming will be claiming
Tương Lai hoàn thành will have claimed will have claimed will have claimed will have claimed will have claimed will have claimed
TL HT Tiếp Diễn will have been claiming will have been claiming will have been claiming will have been claiming will have been claiming will have been claiming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would claim would claim would claim would claim would claim would claim
Conditional Perfect would have claimed would have claimed would have claimed would have claimed would have claimed would have claimed
Conditional Present Progressive would be claiming would be claiming would be claiming would be claiming would be claiming would be claiming
Conditional Perfect Progressive would have been claiming would have been claiming would have been claiming would have been claiming would have been claiming would have been claiming
Present Subjunctive claim claim claim claim claim claim
Past Subjunctive claimed claimed claimed claimed claimed claimed
Past Perfect Subjunctive had claimed had claimed had claimed had claimed had claimed had claimed
Imperative claim Let′s claim claim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button