Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Experiment

Cách chia động từ experiment rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ experiment ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXPERIMENT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to experiment experimenting experimented
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn experiment experiment experiments experiment experiment experiment
Hiện tại tiếp diễn am experimenting are experimenting is experimenting are experimenting are experimenting are experimenting
Quá khứ đơn experimented experimented experimented experimented experimented experimented
Quá khứ tiếp diễn was experimenting were experimenting was experimenting were experimenting were experimenting were experimenting
Hiện tại hoàn thành have experimented have experimented has experimented have experimented have experimented have experimented
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been experimenting have been experimenting has been experimenting have been experimenting have been experimenting have been experimenting
Quá khứ hoàn thành had experimented had experimented had experimented had experimented had experimented had experimented
QK hoàn thành Tiếp diễn had been experimenting had been experimenting had been experimenting had been experimenting had been experimenting had been experimenting
Tương Lai will experiment will experiment will experiment will experiment will experiment will experiment
TL Tiếp Diễn will be experimenting will be experimenting will be experimenting will be experimenting will be experimenting will be experimenting
Tương Lai hoàn thành will have experimented will have experimented will have experimented will have experimented will have experimented will have experimented
TL HT Tiếp Diễn will have been experimenting will have been experimenting will have been experimenting will have been experimenting will have been experimenting will have been experimenting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would experiment would experiment would experiment would experiment would experiment would experiment
Conditional Perfect would have experimented would have experimented would have experimented would have experimented would have experimented would have experimented
Conditional Present Progressive would be experimenting would be experimenting would be experimenting would be experimenting would be experimenting would be experimenting
Conditional Perfect Progressive would have been experimenting would have been experimenting would have been experimenting would have been experimenting would have been experimenting would have been experimenting
Present Subjunctive experiment experiment experiment experiment experiment experiment
Past Subjunctive experimented experimented experimented experimented experimented experimented
Past Perfect Subjunctive had experimented had experimented had experimented had experimented had experimented had experimented
Imperative experiment Let′s experiment experiment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button