Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ride

Cách chia động từ ride rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ride ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RIDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ride riding ridden
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ride ride rides ride ride ride
Hiện tại tiếp diễn am riding are riding is riding are riding are riding are riding
Quá khứ đơn rode rode rode rode rode rode
Quá khứ tiếp diễn was riding were riding was riding were riding were riding were riding
Hiện tại hoàn thành have ridden have ridden has ridden have ridden have ridden have ridden
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been riding have been riding has been riding have been riding have been riding have been riding
Quá khứ hoàn thành had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden
QK hoàn thành Tiếp diễn had been riding had been riding had been riding had been riding had been riding had been riding
Tương Lai will ride will ride will ride will ride will ride will ride
TL Tiếp Diễn will be riding will be riding will be riding will be riding will be riding will be riding
Tương Lai hoàn thành will have ridden will have ridden will have ridden will have ridden will have ridden will have ridden
TL HT Tiếp Diễn will have been riding will have been riding will have been riding will have been riding will have been riding will have been riding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ride would ride would ride would ride would ride would ride
Conditional Perfect would have ridden would have ridden would have ridden would have ridden would have ridden would have ridden
Conditional Present Progressive would be riding would be riding would be riding would be riding would be riding would be riding
Conditional Perfect Progressive would have been riding would have been riding would have been riding would have been riding would have been riding would have been riding
Present Subjunctive ride ride ride ride ride ride
Past Subjunctive rode rode rode rode rode rode
Past Perfect Subjunctive had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden had ridden
Imperative ride Let′s ride ride

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button