Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Filch

Cách chia động từ filch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ filch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FILCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to filch filching filched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn filch filch filches filch filch filch
Hiện tại tiếp diễn am filching are filching is filching are filching are filching are filching
Quá khứ đơn filched filched filched filched filched filched
Quá khứ tiếp diễn was filching were filching was filching were filching were filching were filching
Hiện tại hoàn thành have filched have filched has filched have filched have filched have filched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been filching have been filching has been filching have been filching have been filching have been filching
Quá khứ hoàn thành had filched had filched had filched had filched had filched had filched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been filching had been filching had been filching had been filching had been filching had been filching
Tương Lai will filch will filch will filch will filch will filch will filch
TL Tiếp Diễn will be filching will be filching will be filching will be filching will be filching will be filching
Tương Lai hoàn thành will have filched will have filched will have filched will have filched will have filched will have filched
TL HT Tiếp Diễn will have been filching will have been filching will have been filching will have been filching will have been filching will have been filching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would filch would filch would filch would filch would filch would filch
Conditional Perfect would have filched would have filched would have filched would have filched would have filched would have filched
Conditional Present Progressive would be filching would be filching would be filching would be filching would be filching would be filching
Conditional Perfect Progressive would have been filching would have been filching would have been filching would have been filching would have been filching would have been filching
Present Subjunctive filch filch filch filch filch filch
Past Subjunctive filched filched filched filched filched filched
Past Perfect Subjunctive had filched had filched had filched had filched had filched had filched
Imperative filch Let′s filch filch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button