Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hand

Cách chia động từ hand rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hand ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HAND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hand handing handed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hand hand hands hand hand hand
Hiện tại tiếp diễn am handing are handing is handing are handing are handing are handing
Quá khứ đơn handed handed handed handed handed handed
Quá khứ tiếp diễn was handing were handing was handing were handing were handing were handing
Hiện tại hoàn thành have handed have handed has handed have handed have handed have handed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been handing have been handing has been handing have been handing have been handing have been handing
Quá khứ hoàn thành had handed had handed had handed had handed had handed had handed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been handing had been handing had been handing had been handing had been handing had been handing
Tương Lai will hand will hand will hand will hand will hand will hand
TL Tiếp Diễn will be handing will be handing will be handing will be handing will be handing will be handing
Tương Lai hoàn thành will have handed will have handed will have handed will have handed will have handed will have handed
TL HT Tiếp Diễn will have been handing will have been handing will have been handing will have been handing will have been handing will have been handing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hand would hand would hand would hand would hand would hand
Conditional Perfect would have handed would have handed would have handed would have handed would have handed would have handed
Conditional Present Progressive would be handing would be handing would be handing would be handing would be handing would be handing
Conditional Perfect Progressive would have been handing would have been handing would have been handing would have been handing would have been handing would have been handing
Present Subjunctive hand hand hand hand hand hand
Past Subjunctive handed handed handed handed handed handed
Past Perfect Subjunctive had handed had handed had handed had handed had handed had handed
Imperative hand Let′s hand hand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button