Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Flip

Cách chia động từ flip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ flip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FLIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to flip flipping flipped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn flip flip flips flip flip flip
Hiện tại tiếp diễn am flipping are flipping is flipping are flipping are flipping are flipping
Quá khứ đơn flipped flipped flipped flipped flipped flipped
Quá khứ tiếp diễn was flipping were flipping was flipping were flipping were flipping were flipping
Hiện tại hoàn thành have flipped have flipped has flipped have flipped have flipped have flipped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been flipping have been flipping has been flipping have been flipping have been flipping have been flipping
Quá khứ hoàn thành had flipped had flipped had flipped had flipped had flipped had flipped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been flipping had been flipping had been flipping had been flipping had been flipping had been flipping
Tương Lai will flip will flip will flip will flip will flip will flip
TL Tiếp Diễn will be flipping will be flipping will be flipping will be flipping will be flipping will be flipping
Tương Lai hoàn thành will have flipped will have flipped will have flipped will have flipped will have flipped will have flipped
TL HT Tiếp Diễn will have been flipping will have been flipping will have been flipping will have been flipping will have been flipping will have been flipping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would flip would flip would flip would flip would flip would flip
Conditional Perfect would have flipped would have flipped would have flipped would have flipped would have flipped would have flipped
Conditional Present Progressive would be flipping would be flipping would be flipping would be flipping would be flipping would be flipping
Conditional Perfect Progressive would have been flipping would have been flipping would have been flipping would have been flipping would have been flipping would have been flipping
Present Subjunctive flip flip flip flip flip flip
Past Subjunctive flipped flipped flipped flipped flipped flipped
Past Perfect Subjunctive had flipped had flipped had flipped had flipped had flipped had flipped
Imperative flip Let′s flip flip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button