Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gargle

Cách chia động từ gargle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gargle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GARGLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gargle gargling gargled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gargle gargle gargles gargle gargle gargle
Hiện tại tiếp diễn am gargling are gargling is gargling are gargling are gargling are gargling
Quá khứ đơn gargled gargled gargled gargled gargled gargled
Quá khứ tiếp diễn was gargling were gargling was gargling were gargling were gargling were gargling
Hiện tại hoàn thành have gargled have gargled has gargled have gargled have gargled have gargled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gargling have been gargling has been gargling have been gargling have been gargling have been gargling
Quá khứ hoàn thành had gargled had gargled had gargled had gargled had gargled had gargled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gargling had been gargling had been gargling had been gargling had been gargling had been gargling
Tương Lai will gargle will gargle will gargle will gargle will gargle will gargle
TL Tiếp Diễn will be gargling will be gargling will be gargling will be gargling will be gargling will be gargling
Tương Lai hoàn thành will have gargled will have gargled will have gargled will have gargled will have gargled will have gargled
TL HT Tiếp Diễn will have been gargling will have been gargling will have been gargling will have been gargling will have been gargling will have been gargling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gargle would gargle would gargle would gargle would gargle would gargle
Conditional Perfect would have gargled would have gargled would have gargled would have gargled would have gargled would have gargled
Conditional Present Progressive would be gargling would be gargling would be gargling would be gargling would be gargling would be gargling
Conditional Perfect Progressive would have been gargling would have been gargling would have been gargling would have been gargling would have been gargling would have been gargling
Present Subjunctive gargle gargle gargle gargle gargle gargle
Past Subjunctive gargled gargled gargled gargled gargled gargled
Past Perfect Subjunctive had gargled had gargled had gargled had gargled had gargled had gargled
Imperative gargle Let′s gargle gargle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating savannah ga.

Nên đọc
Close
Back to top button