Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Park

Cách chia động từ park rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ park ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PARK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to park parking parked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn park park parks park park park
Hiện tại tiếp diễn am parking are parking is parking are parking are parking are parking
Quá khứ đơn parked parked parked parked parked parked
Quá khứ tiếp diễn was parking were parking was parking were parking were parking were parking
Hiện tại hoàn thành have parked have parked has parked have parked have parked have parked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been parking have been parking has been parking have been parking have been parking have been parking
Quá khứ hoàn thành had parked had parked had parked had parked had parked had parked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been parking had been parking had been parking had been parking had been parking had been parking
Tương Lai will park will park will park will park will park will park
TL Tiếp Diễn will be parking will be parking will be parking will be parking will be parking will be parking
Tương Lai hoàn thành will have parked will have parked will have parked will have parked will have parked will have parked
TL HT Tiếp Diễn will have been parking will have been parking will have been parking will have been parking will have been parking will have been parking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would park would park would park would park would park would park
Conditional Perfect would have parked would have parked would have parked would have parked would have parked would have parked
Conditional Present Progressive would be parking would be parking would be parking would be parking would be parking would be parking
Conditional Perfect Progressive would have been parking would have been parking would have been parking would have been parking would have been parking would have been parking
Present Subjunctive park park park park park park
Past Subjunctive parked parked parked parked parked parked
Past Perfect Subjunctive had parked had parked had parked had parked had parked had parked
Imperative park Let′s park park

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button