Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Glaze

Cách chia động từ glaze rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ glaze ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GLAZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to glaze glazing glazed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn glaze glaze glazes glaze glaze glaze
Hiện tại tiếp diễn am glazing are glazing is glazing are glazing are glazing are glazing
Quá khứ đơn glazed glazed glazed glazed glazed glazed
Quá khứ tiếp diễn was glazing were glazing was glazing were glazing were glazing were glazing
Hiện tại hoàn thành have glazed have glazed has glazed have glazed have glazed have glazed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been glazing have been glazing has been glazing have been glazing have been glazing have been glazing
Quá khứ hoàn thành had glazed had glazed had glazed had glazed had glazed had glazed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been glazing had been glazing had been glazing had been glazing had been glazing had been glazing
Tương Lai will glaze will glaze will glaze will glaze will glaze will glaze
TL Tiếp Diễn will be glazing will be glazing will be glazing will be glazing will be glazing will be glazing
Tương Lai hoàn thành will have glazed will have glazed will have glazed will have glazed will have glazed will have glazed
TL HT Tiếp Diễn will have been glazing will have been glazing will have been glazing will have been glazing will have been glazing will have been glazing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would glaze would glaze would glaze would glaze would glaze would glaze
Conditional Perfect would have glazed would have glazed would have glazed would have glazed would have glazed would have glazed
Conditional Present Progressive would be glazing would be glazing would be glazing would be glazing would be glazing would be glazing
Conditional Perfect Progressive would have been glazing would have been glazing would have been glazing would have been glazing would have been glazing would have been glazing
Present Subjunctive glaze glaze glaze glaze glaze glaze
Past Subjunctive glazed glazed glazed glazed glazed glazed
Past Perfect Subjunctive had glazed had glazed had glazed had glazed had glazed had glazed
Imperative glaze Let′s glaze glaze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button