Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lease

Cách chia động từ lease rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lease ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEASE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lease leasing leased
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lease lease leases lease lease lease
Hiện tại tiếp diễn am leasing are leasing is leasing are leasing are leasing are leasing
Quá khứ đơn leased leased leased leased leased leased
Quá khứ tiếp diễn was leasing were leasing was leasing were leasing were leasing were leasing
Hiện tại hoàn thành have leased have leased has leased have leased have leased have leased
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leasing have been leasing has been leasing have been leasing have been leasing have been leasing
Quá khứ hoàn thành had leased had leased had leased had leased had leased had leased
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leasing had been leasing had been leasing had been leasing had been leasing had been leasing
Tương Lai will lease will lease will lease will lease will lease will lease
TL Tiếp Diễn will be leasing will be leasing will be leasing will be leasing will be leasing will be leasing
Tương Lai hoàn thành will have leased will have leased will have leased will have leased will have leased will have leased
TL HT Tiếp Diễn will have been leasing will have been leasing will have been leasing will have been leasing will have been leasing will have been leasing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lease would lease would lease would lease would lease would lease
Conditional Perfect would have leased would have leased would have leased would have leased would have leased would have leased
Conditional Present Progressive would be leasing would be leasing would be leasing would be leasing would be leasing would be leasing
Conditional Perfect Progressive would have been leasing would have been leasing would have been leasing would have been leasing would have been leasing would have been leasing
Present Subjunctive lease lease lease lease lease lease
Past Subjunctive leased leased leased leased leased leased
Past Perfect Subjunctive had leased had leased had leased had leased had leased had leased
Imperative lease Let′s lease lease

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button