Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Glide

Cách chia động từ glide rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ glide ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GLIDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to glide gliding glided
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn glide glide glides glide glide glide
Hiện tại tiếp diễn am gliding are gliding is gliding are gliding are gliding are gliding
Quá khứ đơn glided glided glided glided glided glided
Quá khứ tiếp diễn was gliding were gliding was gliding were gliding were gliding were gliding
Hiện tại hoàn thành have glided have glided has glided have glided have glided have glided
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gliding have been gliding has been gliding have been gliding have been gliding have been gliding
Quá khứ hoàn thành had glided had glided had glided had glided had glided had glided
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gliding had been gliding had been gliding had been gliding had been gliding had been gliding
Tương Lai will glide will glide will glide will glide will glide will glide
TL Tiếp Diễn will be gliding will be gliding will be gliding will be gliding will be gliding will be gliding
Tương Lai hoàn thành will have glided will have glided will have glided will have glided will have glided will have glided
TL HT Tiếp Diễn will have been gliding will have been gliding will have been gliding will have been gliding will have been gliding will have been gliding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would glide would glide would glide would glide would glide would glide
Conditional Perfect would have glided would have glided would have glided would have glided would have glided would have glided
Conditional Present Progressive would be gliding would be gliding would be gliding would be gliding would be gliding would be gliding
Conditional Perfect Progressive would have been gliding would have been gliding would have been gliding would have been gliding would have been gliding would have been gliding
Present Subjunctive glide glide glide glide glide glide
Past Subjunctive glided glided glided glided glided glided
Past Perfect Subjunctive had glided had glided had glided had glided had glided had glided
Imperative glide Let′s glide glide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button