Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Like

Cách chia động từ like rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ like ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to like liking liked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn like like likes like like like
Hiện tại tiếp diễn am liking are liking is liking are liking are liking are liking
Quá khứ đơn liked liked liked liked liked liked
Quá khứ tiếp diễn was liking were liking was liking were liking were liking were liking
Hiện tại hoàn thành have liked have liked has liked have liked have liked have liked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been liking have been liking has been liking have been liking have been liking have been liking
Quá khứ hoàn thành had liked had liked had liked had liked had liked had liked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been liking had been liking had been liking had been liking had been liking had been liking
Tương Lai will like will like will like will like will like will like
TL Tiếp Diễn will be liking will be liking will be liking will be liking will be liking will be liking
Tương Lai hoàn thành will have liked will have liked will have liked will have liked will have liked will have liked
TL HT Tiếp Diễn will have been liking will have been liking will have been liking will have been liking will have been liking will have been liking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would like would like would like would like would like would like
Conditional Perfect would have liked would have liked would have liked would have liked would have liked would have liked
Conditional Present Progressive would be liking would be liking would be liking would be liking would be liking would be liking
Conditional Perfect Progressive would have been liking would have been liking would have been liking would have been liking would have been liking would have been liking
Present Subjunctive like like like like like like
Past Subjunctive liked liked liked liked liked liked
Past Perfect Subjunctive had liked had liked had liked had liked had liked had liked
Imperative like Let′s like like

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button