Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Halve

Cách chia động từ halve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ halve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HALVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to halve halving halved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn halve halve halves halve halve halve
Hiện tại tiếp diễn am halving are halving is halving are halving are halving are halving
Quá khứ đơn halved halved halved halved halved halved
Quá khứ tiếp diễn was halving were halving was halving were halving were halving were halving
Hiện tại hoàn thành have halved have halved has halved have halved have halved have halved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been halving have been halving has been halving have been halving have been halving have been halving
Quá khứ hoàn thành had halved had halved had halved had halved had halved had halved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been halving had been halving had been halving had been halving had been halving had been halving
Tương Lai will halve will halve will halve will halve will halve will halve
TL Tiếp Diễn will be halving will be halving will be halving will be halving will be halving will be halving
Tương Lai hoàn thành will have halved will have halved will have halved will have halved will have halved will have halved
TL HT Tiếp Diễn will have been halving will have been halving will have been halving will have been halving will have been halving will have been halving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would halve would halve would halve would halve would halve would halve
Conditional Perfect would have halved would have halved would have halved would have halved would have halved would have halved
Conditional Present Progressive would be halving would be halving would be halving would be halving would be halving would be halving
Conditional Perfect Progressive would have been halving would have been halving would have been halving would have been halving would have been halving would have been halving
Present Subjunctive halve halve halve halve halve halve
Past Subjunctive halved halved halved halved halved halved
Past Perfect Subjunctive had halved had halved had halved had halved had halved had halved
Imperative halve Let′s halve halve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button