Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Handcuff

Cách chia động từ handcuff rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ handcuff ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HANDCUFF

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to handcuff handcuffing handcuffed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn handcuff handcuff handcuffs handcuff handcuff handcuff
Hiện tại tiếp diễn am handcuffing are handcuffing is handcuffing are handcuffing are handcuffing are handcuffing
Quá khứ đơn handcuffed handcuffed handcuffed handcuffed handcuffed handcuffed
Quá khứ tiếp diễn was handcuffing were handcuffing was handcuffing were handcuffing were handcuffing were handcuffing
Hiện tại hoàn thành have handcuffed have handcuffed has handcuffed have handcuffed have handcuffed have handcuffed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been handcuffing have been handcuffing has been handcuffing have been handcuffing have been handcuffing have been handcuffing
Quá khứ hoàn thành had handcuffed had handcuffed had handcuffed had handcuffed had handcuffed had handcuffed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been handcuffing had been handcuffing had been handcuffing had been handcuffing had been handcuffing had been handcuffing
Tương Lai will handcuff will handcuff will handcuff will handcuff will handcuff will handcuff
TL Tiếp Diễn will be handcuffing will be handcuffing will be handcuffing will be handcuffing will be handcuffing will be handcuffing
Tương Lai hoàn thành will have handcuffed will have handcuffed will have handcuffed will have handcuffed will have handcuffed will have handcuffed
TL HT Tiếp Diễn will have been handcuffing will have been handcuffing will have been handcuffing will have been handcuffing will have been handcuffing will have been handcuffing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would handcuff would handcuff would handcuff would handcuff would handcuff would handcuff
Conditional Perfect would have handcuffed would have handcuffed would have handcuffed would have handcuffed would have handcuffed would have handcuffed
Conditional Present Progressive would be handcuffing would be handcuffing would be handcuffing would be handcuffing would be handcuffing would be handcuffing
Conditional Perfect Progressive would have been handcuffing would have been handcuffing would have been handcuffing would have been handcuffing would have been handcuffing would have been handcuffing
Present Subjunctive handcuff handcuff handcuff handcuff handcuff handcuff
Past Subjunctive handcuffed handcuffed handcuffed handcuffed handcuffed handcuffed
Past Perfect Subjunctive had handcuffed had handcuffed had handcuffed had handcuffed had handcuffed had handcuffed
Imperative handcuff Let′s handcuff handcuff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button