Recline

Cách chia động từ recline rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recline ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECLINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recline reclining reclined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recline recline reclines recline recline recline
Hiện tại tiếp diễn am reclining are reclining is reclining are reclining are reclining are reclining
Quá khứ đơn reclined reclined reclined reclined reclined reclined
Quá khứ tiếp diễn was reclining were reclining was reclining were reclining were reclining were reclining
Hiện tại hoàn thành have reclined have reclined has reclined have reclined have reclined have reclined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reclining have been reclining has been reclining have been reclining have been reclining have been reclining
Quá khứ hoàn thành had reclined had reclined had reclined had reclined had reclined had reclined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reclining had been reclining had been reclining had been reclining had been reclining had been reclining
Tương Lai will recline will recline will recline will recline will recline will recline
TL Tiếp Diễn will be reclining will be reclining will be reclining will be reclining will be reclining will be reclining
Tương Lai hoàn thành will have reclined will have reclined will have reclined will have reclined will have reclined will have reclined
TL HT Tiếp Diễn will have been reclining will have been reclining will have been reclining will have been reclining will have been reclining will have been reclining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recline would recline would recline would recline would recline would recline
Conditional Perfect would have reclined would have reclined would have reclined would have reclined would have reclined would have reclined
Conditional Present Progressive would be reclining would be reclining would be reclining would be reclining would be reclining would be reclining
Conditional Perfect Progressive would have been reclining would have been reclining would have been reclining would have been reclining would have been reclining would have been reclining
Present Subjunctive recline recline recline recline recline recline
Past Subjunctive reclined reclined reclined reclined reclined reclined
Past Perfect Subjunctive had reclined had reclined had reclined had reclined had reclined had reclined
Imperative recline Let′s recline recline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button