Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Heave

Cách chia động từ heave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ heave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HEAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to heave heaving heaved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn heave heave heaves heave heave heave
Hiện tại tiếp diễn am heaving are heaving is heaving are heaving are heaving are heaving
Quá khứ đơn heaved heaved heaved heaved heaved heaved
Quá khứ tiếp diễn was heaving were heaving was heaving were heaving were heaving were heaving
Hiện tại hoàn thành have heaved have heaved has heaved have heaved have heaved have heaved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been heaving have been heaving has been heaving have been heaving have been heaving have been heaving
Quá khứ hoàn thành had heaved had heaved had heaved had heaved had heaved had heaved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been heaving had been heaving had been heaving had been heaving had been heaving had been heaving
Tương Lai will heave will heave will heave will heave will heave will heave
TL Tiếp Diễn will be heaving will be heaving will be heaving will be heaving will be heaving will be heaving
Tương Lai hoàn thành will have heaved will have heaved will have heaved will have heaved will have heaved will have heaved
TL HT Tiếp Diễn will have been heaving will have been heaving will have been heaving will have been heaving will have been heaving will have been heaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would heave would heave would heave would heave would heave would heave
Conditional Perfect would have heaved would have heaved would have heaved would have heaved would have heaved would have heaved
Conditional Present Progressive would be heaving would be heaving would be heaving would be heaving would be heaving would be heaving
Conditional Perfect Progressive would have been heaving would have been heaving would have been heaving would have been heaving would have been heaving would have been heaving
Present Subjunctive heave heave heave heave heave heave
Past Subjunctive heaved heaved heaved heaved heaved heaved
Past Perfect Subjunctive had heaved had heaved had heaved had heaved had heaved had heaved
Imperative heave Let′s heave heave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button