Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Haul

Cách chia động từ haul rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ haul ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HAUL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to haul hauling hauled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn haul haul hauls haul haul haul
Hiện tại tiếp diễn am hauling are hauling is hauling are hauling are hauling are hauling
Quá khứ đơn hauled hauled hauled hauled hauled hauled
Quá khứ tiếp diễn was hauling were hauling was hauling were hauling were hauling were hauling
Hiện tại hoàn thành have hauled have hauled has hauled have hauled have hauled have hauled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hauling have been hauling has been hauling have been hauling have been hauling have been hauling
Quá khứ hoàn thành had hauled had hauled had hauled had hauled had hauled had hauled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hauling had been hauling had been hauling had been hauling had been hauling had been hauling
Tương Lai will haul will haul will haul will haul will haul will haul
TL Tiếp Diễn will be hauling will be hauling will be hauling will be hauling will be hauling will be hauling
Tương Lai hoàn thành will have hauled will have hauled will have hauled will have hauled will have hauled will have hauled
TL HT Tiếp Diễn will have been hauling will have been hauling will have been hauling will have been hauling will have been hauling will have been hauling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would haul would haul would haul would haul would haul would haul
Conditional Perfect would have hauled would have hauled would have hauled would have hauled would have hauled would have hauled
Conditional Present Progressive would be hauling would be hauling would be hauling would be hauling would be hauling would be hauling
Conditional Perfect Progressive would have been hauling would have been hauling would have been hauling would have been hauling would have been hauling would have been hauling
Present Subjunctive haul haul haul haul haul haul
Past Subjunctive hauled hauled hauled hauled hauled hauled
Past Perfect Subjunctive had hauled had hauled had hauled had hauled had hauled had hauled
Imperative haul Let′s haul haul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button