Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hew

Cách chia động từ hew rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hew ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HEW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hew hewing hewed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hew hew hews hew hew hew
Hiện tại tiếp diễn am hewing are hewing is hewing are hewing are hewing are hewing
Quá khứ đơn hewed hewed hewed hewed hewed hewed
Quá khứ tiếp diễn was hewing were hewing was hewing were hewing were hewing were hewing
Hiện tại hoàn thành have hewed have hewed has hewed have hewed have hewed have hewed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hewing have been hewing has been hewing have been hewing have been hewing have been hewing
Quá khứ hoàn thành had hewed had hewed had hewed had hewed had hewed had hewed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hewing had been hewing had been hewing had been hewing had been hewing had been hewing
Tương Lai will hew will hew will hew will hew will hew will hew
TL Tiếp Diễn will be hewing will be hewing will be hewing will be hewing will be hewing will be hewing
Tương Lai hoàn thành will have hewed will have hewed will have hewed will have hewed will have hewed will have hewed
TL HT Tiếp Diễn will have been hewing will have been hewing will have been hewing will have been hewing will have been hewing will have been hewing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hew would hew would hew would hew would hew would hew
Conditional Perfect would have hewed would have hewed would have hewed would have hewed would have hewed would have hewed
Conditional Present Progressive would be hewing would be hewing would be hewing would be hewing would be hewing would be hewing
Conditional Perfect Progressive would have been hewing would have been hewing would have been hewing would have been hewing would have been hewing would have been hewing
Present Subjunctive hew hew hew hew hew hew
Past Subjunctive hewed hewed hewed hewed hewed hewed
Past Perfect Subjunctive had hewed had hewed had hewed had hewed had hewed had hewed
Imperative hew Let′s hew hew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button