Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rustle

Cách chia động từ rustle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rustle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RUSTLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rustle rustling rustled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rustle rustle rustles rustle rustle rustle
Hiện tại tiếp diễn am rustling are rustling is rustling are rustling are rustling are rustling
Quá khứ đơn rustled rustled rustled rustled rustled rustled
Quá khứ tiếp diễn was rustling were rustling was rustling were rustling were rustling were rustling
Hiện tại hoàn thành have rustled have rustled has rustled have rustled have rustled have rustled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rustling have been rustling has been rustling have been rustling have been rustling have been rustling
Quá khứ hoàn thành had rustled had rustled had rustled had rustled had rustled had rustled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rustling had been rustling had been rustling had been rustling had been rustling had been rustling
Tương Lai will rustle will rustle will rustle will rustle will rustle will rustle
TL Tiếp Diễn will be rustling will be rustling will be rustling will be rustling will be rustling will be rustling
Tương Lai hoàn thành will have rustled will have rustled will have rustled will have rustled will have rustled will have rustled
TL HT Tiếp Diễn will have been rustling will have been rustling will have been rustling will have been rustling will have been rustling will have been rustling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rustle would rustle would rustle would rustle would rustle would rustle
Conditional Perfect would have rustled would have rustled would have rustled would have rustled would have rustled would have rustled
Conditional Present Progressive would be rustling would be rustling would be rustling would be rustling would be rustling would be rustling
Conditional Perfect Progressive would have been rustling would have been rustling would have been rustling would have been rustling would have been rustling would have been rustling
Present Subjunctive rustle rustle rustle rustle rustle rustle
Past Subjunctive rustled rustled rustled rustled rustled rustled
Past Perfect Subjunctive had rustled had rustled had rustled had rustled had rustled had rustled
Imperative rustle Let′s rustle rustle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button