Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Honor

Cách chia động từ honor rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ honor ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HONOR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to honor honoring honored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn honor honor honors honor honor honor
Hiện tại tiếp diễn am honoring are honoring is honoring are honoring are honoring are honoring
Quá khứ đơn honored honored honored honored honored honored
Quá khứ tiếp diễn was honoring were honoring was honoring were honoring were honoring were honoring
Hiện tại hoàn thành have honored have honored has honored have honored have honored have honored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been honoring have been honoring has been honoring have been honoring have been honoring have been honoring
Quá khứ hoàn thành had honored had honored had honored had honored had honored had honored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been honoring had been honoring had been honoring had been honoring had been honoring had been honoring
Tương Lai will honor will honor will honor will honor will honor will honor
TL Tiếp Diễn will be honoring will be honoring will be honoring will be honoring will be honoring will be honoring
Tương Lai hoàn thành will have honored will have honored will have honored will have honored will have honored will have honored
TL HT Tiếp Diễn will have been honoring will have been honoring will have been honoring will have been honoring will have been honoring will have been honoring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would honor would honor would honor would honor would honor would honor
Conditional Perfect would have honored would have honored would have honored would have honored would have honored would have honored
Conditional Present Progressive would be honoring would be honoring would be honoring would be honoring would be honoring would be honoring
Conditional Perfect Progressive would have been honoring would have been honoring would have been honoring would have been honoring would have been honoring would have been honoring
Present Subjunctive honor honor honor honor honor honor
Past Subjunctive honored honored honored honored honored honored
Past Perfect Subjunctive had honored had honored had honored had honored had honored had honored
Imperative honor Let′s honor honor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hinge-dating-app-cost/.

Nên đọc
Close
Back to top button