Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Idealize

Cách chia động từ idealize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ idealize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: IDEALIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to idealize idealizing idealized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn idealize idealize idealizes idealize idealize idealize
Hiện tại tiếp diễn am idealizing are idealizing is idealizing are idealizing are idealizing are idealizing
Quá khứ đơn idealized idealized idealized idealized idealized idealized
Quá khứ tiếp diễn was idealizing were idealizing was idealizing were idealizing were idealizing were idealizing
Hiện tại hoàn thành have idealized have idealized has idealized have idealized have idealized have idealized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been idealizing have been idealizing has been idealizing have been idealizing have been idealizing have been idealizing
Quá khứ hoàn thành had idealized had idealized had idealized had idealized had idealized had idealized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been idealizing had been idealizing had been idealizing had been idealizing had been idealizing had been idealizing
Tương Lai will idealize will idealize will idealize will idealize will idealize will idealize
TL Tiếp Diễn will be idealizing will be idealizing will be idealizing will be idealizing will be idealizing will be idealizing
Tương Lai hoàn thành will have idealized will have idealized will have idealized will have idealized will have idealized will have idealized
TL HT Tiếp Diễn will have been idealizing will have been idealizing will have been idealizing will have been idealizing will have been idealizing will have been idealizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would idealize would idealize would idealize would idealize would idealize would idealize
Conditional Perfect would have idealized would have idealized would have idealized would have idealized would have idealized would have idealized
Conditional Present Progressive would be idealizing would be idealizing would be idealizing would be idealizing would be idealizing would be idealizing
Conditional Perfect Progressive would have been idealizing would have been idealizing would have been idealizing would have been idealizing would have been idealizing would have been idealizing
Present Subjunctive idealize idealize idealize idealize idealize idealize
Past Subjunctive idealized idealized idealized idealized idealized idealized
Past Perfect Subjunctive had idealized had idealized had idealized had idealized had idealized had idealized
Imperative idealize Let′s idealize idealize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free hookups websites.

Nên đọc
Close
Back to top button