Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rotate

Cách chia động từ rotate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rotate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROTATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rotate rotating rotated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rotate rotate rotates rotate rotate rotate
Hiện tại tiếp diễn am rotating are rotating is rotating are rotating are rotating are rotating
Quá khứ đơn rotated rotated rotated rotated rotated rotated
Quá khứ tiếp diễn was rotating were rotating was rotating were rotating were rotating were rotating
Hiện tại hoàn thành have rotated have rotated has rotated have rotated have rotated have rotated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rotating have been rotating has been rotating have been rotating have been rotating have been rotating
Quá khứ hoàn thành had rotated had rotated had rotated had rotated had rotated had rotated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rotating had been rotating had been rotating had been rotating had been rotating had been rotating
Tương Lai will rotate will rotate will rotate will rotate will rotate will rotate
TL Tiếp Diễn will be rotating will be rotating will be rotating will be rotating will be rotating will be rotating
Tương Lai hoàn thành will have rotated will have rotated will have rotated will have rotated will have rotated will have rotated
TL HT Tiếp Diễn will have been rotating will have been rotating will have been rotating will have been rotating will have been rotating will have been rotating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rotate would rotate would rotate would rotate would rotate would rotate
Conditional Perfect would have rotated would have rotated would have rotated would have rotated would have rotated would have rotated
Conditional Present Progressive would be rotating would be rotating would be rotating would be rotating would be rotating would be rotating
Conditional Perfect Progressive would have been rotating would have been rotating would have been rotating would have been rotating would have been rotating would have been rotating
Present Subjunctive rotate rotate rotate rotate rotate rotate
Past Subjunctive rotated rotated rotated rotated rotated rotated
Past Perfect Subjunctive had rotated had rotated had rotated had rotated had rotated had rotated
Imperative rotate Let′s rotate rotate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/local-asian-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button