Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Infer

Cách chia động từ infer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ infer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INFER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to infer inferring inferred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn infer infer infers infer infer infer
Hiện tại tiếp diễn am inferring are inferring is inferring are inferring are inferring are inferring
Quá khứ đơn inferred inferred inferred inferred inferred inferred
Quá khứ tiếp diễn was inferring were inferring was inferring were inferring were inferring were inferring
Hiện tại hoàn thành have inferred have inferred has inferred have inferred have inferred have inferred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been inferring have been inferring has been inferring have been inferring have been inferring have been inferring
Quá khứ hoàn thành had inferred had inferred had inferred had inferred had inferred had inferred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been inferring had been inferring had been inferring had been inferring had been inferring had been inferring
Tương Lai will infer will infer will infer will infer will infer will infer
TL Tiếp Diễn will be inferring will be inferring will be inferring will be inferring will be inferring will be inferring
Tương Lai hoàn thành will have inferred will have inferred will have inferred will have inferred will have inferred will have inferred
TL HT Tiếp Diễn will have been inferring will have been inferring will have been inferring will have been inferring will have been inferring will have been inferring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would infer would infer would infer would infer would infer would infer
Conditional Perfect would have inferred would have inferred would have inferred would have inferred would have inferred would have inferred
Conditional Present Progressive would be inferring would be inferring would be inferring would be inferring would be inferring would be inferring
Conditional Perfect Progressive would have been inferring would have been inferring would have been inferring would have been inferring would have been inferring would have been inferring
Present Subjunctive infer infer infer infer infer infer
Past Subjunctive inferred inferred inferred inferred inferred inferred
Past Perfect Subjunctive had inferred had inferred had inferred had inferred had inferred had inferred
Imperative infer Let′s infer infer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button