Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Beset

Cách chia động từ beset rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ beset ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BESET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to beset besetting beset
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn beset beset besets beset beset beset
Hiện tại tiếp diễn am besetting are besetting is besetting are besetting are besetting are besetting
Quá khứ đơn beset beset beset beset beset beset
Quá khứ tiếp diễn was besetting were besetting was besetting were besetting were besetting were besetting
Hiện tại hoàn thành have beset have beset has beset have beset have beset have beset
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been besetting have been besetting has been besetting have been besetting have been besetting have been besetting
Quá khứ hoàn thành had beset had beset had beset had beset had beset had beset
QK hoàn thành Tiếp diễn had been besetting had been besetting had been besetting had been besetting had been besetting had been besetting
Tương Lai will beset will beset will beset will beset will beset will beset
TL Tiếp Diễn will be besetting will be besetting will be besetting will be besetting will be besetting will be besetting
Tương Lai hoàn thành will have beset will have beset will have beset will have beset will have beset will have beset
TL HT Tiếp Diễn will have been besetting will have been besetting will have been besetting will have been besetting will have been besetting will have been besetting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would beset would beset would beset would beset would beset would beset
Conditional Perfect would have beset would have beset would have beset would have beset would have beset would have beset
Conditional Present Progressive would be besetting would be besetting would be besetting would be besetting would be besetting would be besetting
Conditional Perfect Progressive would have been besetting would have been besetting would have been besetting would have been besetting would have been besetting would have been besetting
Present Subjunctive beset beset beset beset beset beset
Past Subjunctive beset beset beset beset beset beset
Past Perfect Subjunctive had beset had beset had beset had beset had beset had beset
Imperative beset Let′s beset beset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button