Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Ingest

Cách chia động từ ingest rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ingest ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INGEST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ingest ingesting ingested
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ingest ingest ingests ingest ingest ingest
Hiện tại tiếp diễn am ingesting are ingesting is ingesting are ingesting are ingesting are ingesting
Quá khứ đơn ingested ingested ingested ingested ingested ingested
Quá khứ tiếp diễn was ingesting were ingesting was ingesting were ingesting were ingesting were ingesting
Hiện tại hoàn thành have ingested have ingested has ingested have ingested have ingested have ingested
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ingesting have been ingesting has been ingesting have been ingesting have been ingesting have been ingesting
Quá khứ hoàn thành had ingested had ingested had ingested had ingested had ingested had ingested
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ingesting had been ingesting had been ingesting had been ingesting had been ingesting had been ingesting
Tương Lai will ingest will ingest will ingest will ingest will ingest will ingest
TL Tiếp Diễn will be ingesting will be ingesting will be ingesting will be ingesting will be ingesting will be ingesting
Tương Lai hoàn thành will have ingested will have ingested will have ingested will have ingested will have ingested will have ingested
TL HT Tiếp Diễn will have been ingesting will have been ingesting will have been ingesting will have been ingesting will have been ingesting will have been ingesting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ingest would ingest would ingest would ingest would ingest would ingest
Conditional Perfect would have ingested would have ingested would have ingested would have ingested would have ingested would have ingested
Conditional Present Progressive would be ingesting would be ingesting would be ingesting would be ingesting would be ingesting would be ingesting
Conditional Perfect Progressive would have been ingesting would have been ingesting would have been ingesting would have been ingesting would have been ingesting would have been ingesting
Present Subjunctive ingest ingest ingest ingest ingest ingest
Past Subjunctive ingested ingested ingested ingested ingested ingested
Past Perfect Subjunctive had ingested had ingested had ingested had ingested had ingested had ingested
Imperative ingest Let′s ingest ingest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. hookup dundee.

Nên đọc
Close
Back to top button