Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Seethe

Cách chia động từ seethe rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ seethe ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SEETHE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to seethe seething seethed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn seethe seethe seethes seethe seethe seethe
Hiện tại tiếp diễn am seething are seething is seething are seething are seething are seething
Quá khứ đơn seethed seethed seethed seethed seethed seethed
Quá khứ tiếp diễn was seething were seething was seething were seething were seething were seething
Hiện tại hoàn thành have seethed have seethed has seethed have seethed have seethed have seethed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been seething have been seething has been seething have been seething have been seething have been seething
Quá khứ hoàn thành had seethed had seethed had seethed had seethed had seethed had seethed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been seething had been seething had been seething had been seething had been seething had been seething
Tương Lai will seethe will seethe will seethe will seethe will seethe will seethe
TL Tiếp Diễn will be seething will be seething will be seething will be seething will be seething will be seething
Tương Lai hoàn thành will have seethed will have seethed will have seethed will have seethed will have seethed will have seethed
TL HT Tiếp Diễn will have been seething will have been seething will have been seething will have been seething will have been seething will have been seething
Điều Kiện Cách Hiện Tại would seethe would seethe would seethe would seethe would seethe would seethe
Conditional Perfect would have seethed would have seethed would have seethed would have seethed would have seethed would have seethed
Conditional Present Progressive would be seething would be seething would be seething would be seething would be seething would be seething
Conditional Perfect Progressive would have been seething would have been seething would have been seething would have been seething would have been seething would have been seething
Present Subjunctive seethe seethe seethe seethe seethe seethe
Past Subjunctive seethed seethed seethed seethed seethed seethed
Past Perfect Subjunctive had seethed had seethed had seethed had seethed had seethed had seethed
Imperative seethe Let′s seethe seethe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/date-of-founding-of-islam/.

Nên đọc
Close
Back to top button