Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Interpolate

Cách chia động từ interpolate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ interpolate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INTERPOLATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to interpolate interpolating interpolated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn interpolate interpolate interpolates interpolate interpolate interpolate
Hiện tại tiếp diễn am interpolating are interpolating is interpolating are interpolating are interpolating are interpolating
Quá khứ đơn interpolated interpolated interpolated interpolated interpolated interpolated
Quá khứ tiếp diễn was interpolating were interpolating was interpolating were interpolating were interpolating were interpolating
Hiện tại hoàn thành have interpolated have interpolated has interpolated have interpolated have interpolated have interpolated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been interpolating have been interpolating has been interpolating have been interpolating have been interpolating have been interpolating
Quá khứ hoàn thành had interpolated had interpolated had interpolated had interpolated had interpolated had interpolated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been interpolating had been interpolating had been interpolating had been interpolating had been interpolating had been interpolating
Tương Lai will interpolate will interpolate will interpolate will interpolate will interpolate will interpolate
TL Tiếp Diễn will be interpolating will be interpolating will be interpolating will be interpolating will be interpolating will be interpolating
Tương Lai hoàn thành will have interpolated will have interpolated will have interpolated will have interpolated will have interpolated will have interpolated
TL HT Tiếp Diễn will have been interpolating will have been interpolating will have been interpolating will have been interpolating will have been interpolating will have been interpolating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would interpolate would interpolate would interpolate would interpolate would interpolate would interpolate
Conditional Perfect would have interpolated would have interpolated would have interpolated would have interpolated would have interpolated would have interpolated
Conditional Present Progressive would be interpolating would be interpolating would be interpolating would be interpolating would be interpolating would be interpolating
Conditional Perfect Progressive would have been interpolating would have been interpolating would have been interpolating would have been interpolating would have been interpolating would have been interpolating
Present Subjunctive interpolate interpolate interpolate interpolate interpolate interpolate
Past Subjunctive interpolated interpolated interpolated interpolated interpolated interpolated
Past Perfect Subjunctive had interpolated had interpolated had interpolated had interpolated had interpolated had interpolated
Imperative interpolate Let′s interpolate interpolate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button