Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cut

Cách chia động từ cut rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cut ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CUT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cut cutting cut
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cut cut cuts cut cut cut
Hiện tại tiếp diễn am cutting are cutting is cutting are cutting are cutting are cutting
Quá khứ đơn cut cut cut cut cut cut
Quá khứ tiếp diễn was cutting were cutting was cutting were cutting were cutting were cutting
Hiện tại hoàn thành have cut have cut has cut have cut have cut have cut
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cutting have been cutting has been cutting have been cutting have been cutting have been cutting
Quá khứ hoàn thành had cut had cut had cut had cut had cut had cut
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cutting had been cutting had been cutting had been cutting had been cutting had been cutting
Tương Lai will cut will cut will cut will cut will cut will cut
TL Tiếp Diễn will be cutting will be cutting will be cutting will be cutting will be cutting will be cutting
Tương Lai hoàn thành will have cut will have cut will have cut will have cut will have cut will have cut
TL HT Tiếp Diễn will have been cutting will have been cutting will have been cutting will have been cutting will have been cutting will have been cutting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cut would cut would cut would cut would cut would cut
Conditional Perfect would have cut would have cut would have cut would have cut would have cut would have cut
Conditional Present Progressive would be cutting would be cutting would be cutting would be cutting would be cutting would be cutting
Conditional Perfect Progressive would have been cutting would have been cutting would have been cutting would have been cutting would have been cutting would have been cutting
Present Subjunctive cut cut cut cut cut cut
Past Subjunctive cut cut cut cut cut cut
Past Perfect Subjunctive had cut had cut had cut had cut had cut had cut
Imperative cut Let′s cut cut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button