Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Jerk

Cách chia động từ jerk rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ jerk ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: JERK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to jerk jerking jerked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn jerk jerk jerks jerk jerk jerk
Hiện tại tiếp diễn am jerking are jerking is jerking are jerking are jerking are jerking
Quá khứ đơn jerked jerked jerked jerked jerked jerked
Quá khứ tiếp diễn was jerking were jerking was jerking were jerking were jerking were jerking
Hiện tại hoàn thành have jerked have jerked has jerked have jerked have jerked have jerked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been jerking have been jerking has been jerking have been jerking have been jerking have been jerking
Quá khứ hoàn thành had jerked had jerked had jerked had jerked had jerked had jerked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been jerking had been jerking had been jerking had been jerking had been jerking had been jerking
Tương Lai will jerk will jerk will jerk will jerk will jerk will jerk
TL Tiếp Diễn will be jerking will be jerking will be jerking will be jerking will be jerking will be jerking
Tương Lai hoàn thành will have jerked will have jerked will have jerked will have jerked will have jerked will have jerked
TL HT Tiếp Diễn will have been jerking will have been jerking will have been jerking will have been jerking will have been jerking will have been jerking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would jerk would jerk would jerk would jerk would jerk would jerk
Conditional Perfect would have jerked would have jerked would have jerked would have jerked would have jerked would have jerked
Conditional Present Progressive would be jerking would be jerking would be jerking would be jerking would be jerking would be jerking
Conditional Perfect Progressive would have been jerking would have been jerking would have been jerking would have been jerking would have been jerking would have been jerking
Present Subjunctive jerk jerk jerk jerk jerk jerk
Past Subjunctive jerked jerked jerked jerked jerked jerked
Past Perfect Subjunctive had jerked had jerked had jerked had jerked had jerked had jerked
Imperative jerk Let′s jerk jerk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button